Menu
Menu Szukaj w sklepie 0 PLN
58 778 90 78 esklep@emporium.com.pl PL / PLN
Język
Waluta
Logowanie / Rejestracja

Karta Podarunkowa Emporium - Regulamin


Wydawcą Karty podarunkowej jest Emporium Spółka z o.o.

Podarunkowa materialny lub w formie graficznej bon towarowy różnego przeznaczenia wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepach stacjonarnych lub w sklepie internetowym www.emporium.com.pl poprzez nabywanie w zamian za jej równowartość towarów i usług oferowanych przez Emporium. Karta podarunkowa może mieć wartość 50zł, 100zł, 150zł, 200zł, 300zł, 500zł, 1000zł.

Nabywca to osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

Użytkownik to każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej

Regulamin to niniejszy regulamin Karty Podarunkowej Emporium

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa ogólne zasady nabywania i używania Karty Podarunkowej Emporium.
 • Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy, w zamian za przekazanie przez niego określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - Karty Podarunkowej Emporium oraz do przyjęcia go do realizacji w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym Emporium na stronie www.emporium.com.pl. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej Emporium może być dokonane poprzez doręczenie Karty Podarunkowej Emporium (materialnej) przesyłką kurierska/ paczkomatem lub (wersję graficzną - plik PDF) drogą elektroniczną jako załącznik do wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Nabywcę. Nabycie Karty Podarunkowej Emporium może być dokonane za pośrednictwem sklepów stacjonarnych lub sklepu internetowego Emporium.
 • Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej Emporium, określonej przy zakupie. Karta może zostać zakupiona w sklepach stacjonarnych lub w sklepie internetowym www.emporium.com.pl. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez Wydawcę, bądź poprzez płatności elektroniczne udostępnione w ramach sklepu internetowego www.emporium.com.pl. Przy zakupie Karty podarunkowej w sklepie internetowym emporium.com.pl wyłącza się możliwość płatności przy odbiorze. Płatność za Kartę podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty podarunkowej.
 • Realizacja Karty Podarunkowej Emporium polega na nabywaniu za jej równowartość towarów i usług oferowanych przez Emporium, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Kartą Podarunkową Emporium nie można płacić za inną Kartę podarunkową
 • Karta podarunkowa Emporium może być użyta wyłącznie w sklepie internetowym www.emporium.com.pl lub w sklepach stacjonarnych.
 • Karta Podarunkowa Emporium nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy, za wyjątkiem sytuacji określonej w p. IV
 • Realizacja Karty Podarunkowej Emporium będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Emporium w sposób nieuprawniony.
 • Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Emporium, które zostały utracone lub uszkodzone po ich przekazaniu Nabywcy.
 • Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Podarunkowej Emporium.
 • Karta Podarunkowa Emporium jest ważna i aktywna przez okres 1 roku od momentu zakupu w sklepie internetowym lub sklepach stacjonarnych Emporium
 • Aktywacja Karty Podarunkowej Emporium następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Wydawcy lub maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu finalnej realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.emporium.com.pl pod warunkiem dokonania stosownej płatności.
 • W ofercie dostępne są Karty Podarunkowej Emporium o wartościach zgodnych z regulaminem Wydawcy, aktualnym w momencie dokonywania zakupu Karty Podarunkowej Emporium oraz w następujących formach:
  • Karta upominkowa w formie materialnej - wysyłana do klienta standardową wysyłką przez przesyłkę kurierską/paczkomat po zatwierdzeniu płatności od Nabywcy.
  • Karta Podarunkowa wersji graficznej w formie pliku PDF – wysyłany do klienta na podany przez Nabywcę adres e-mailowy po zatwierdzeniu płatności od Nabywcy.
 • Karta Podarunkowa Emporium stanowi środek płatniczy na okaziciela. Nabywca/Użytkownik Karty Podarunkowej Emporium jest wyłącznie odpowiedzialny za jego poprawne użycie i bezpieczeństwo. Karta nie podlega wymianie na nową w przypadku jej kradzieży, utraty lub uszkodzenia. Karta Podarunkowa Emporium nieaktywna lub z przekroczonym terminem ważności, jest nieważna.
 • Zakup Karty Podarunkowej Emporium nie podlega żadnym upustom ani rabatom, nie podlega również promocjom ogólnym ani zniżkom uzyskanym z okazjonalnych kodów rabatowych.

Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Emporium

 • Karta Podarunkowa Emporium może być realizowana w sklepie internetowym www.emporium.com.pl lub sklepach stacjonarnych wyłącznie po jej opłaceniu i aktywacji.
 • W celu realizacji Karty Podarunkowej Emporium w sklepie internetowym www.emporium.com.pl należy podać podczas realizacji zamówienia jednorazowy, unikalny kod, który zostaje przekazany Nabywcy w ramach Karty Podarunkowej Emporium.
 • Przy zakupach powyżej wartości zakupionej Karty Podarunkowej Emporium przez Nabywcę, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny poprzez dostępne metody płatności udostępniane przez Wydawcę na stronie www.emporium.com.pl
 • Jakakolwiek pozostająca kwota na Karcie Podarunkowej Emporium nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
 • Nabywca lub Użytkownik mogą posłużyć się Kartą Podarunkową Emporium jednorazowo.
 • Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Emporium w następujących przypadkach:
  • Upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Emporium (1 rok po aktywacji).
  • Brak środków na Karcie Podarunkowej Emporium
  • Brak technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Emporium (np. brak możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy, uszkodzenia Karty Podarunkowej Emporium w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Emporium, w innych przypadkach niezawinionych przez Wydawcę).
 • Bez względu na wartość nominalną Karty Podarunkowej Emporium, dopuszczalne jest dokonanie zakupów przy użyciu jednocześnie (tj. w ramach jednych zakupów) maksymalnie jednej Karty Podarunkowej Emporium.

Rozliczenia i reklamacje Karty Podarunkowej Emporium

Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej Emporium otrzymuje od Wydawcy:

 • Potwierdzenie nabycia Karty Podarunkowej (Potwierdzenie Sprzedaży) formą elektroniczną na podany adres e-mailowy po otrzymaniu wpłaty na konto Wydawcy.
 • Informację e-mailową o dokonanym zakupie Karty Podarunkowej Emporium potwierdzającą dokonanie zakupu i wartość Karty Podarunkowej Emporium.
 • Nabywca ma prawo w każdym czasie sprawdzenia wartości Karty Podarunkowej Emporium. Sprawdzenie wartości może być dokonane pod numerem Wydawcy 58 7789078 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz kontaktując się na adres e-mail esklep@emporium.com.pl
 • Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Podarunkowej Emporium będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika na adres e-mailowy esklep@emporium.com.pl

Zwrot Karty Podarunkowej i Towarów, za które zapłacono Kartą Podarunkową Emporium

 • Nabywca ma prawo odstąpić od umowy zakupu Karty Podarunkowej Emporium w terminie 14 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, że Karta Podarunkowa Emporium nie została użyta, a środki na karcie nie zostały wydane w całości lub części przed upływem w/w 14-dniowego terminu. W przypadku, gdy środki zostały użyte choćby częściowo, prawo odstąpienia od umowy nabycia Karty Podarunkowej Emporium w żadnej innej formie nie przysługuje.
 • W przypadku zwrotu Karty Podarunkowej Emporium, która został wydana:
  • w formie materialnej – zwrot następuje poprzez odesłanie jej drogą pocztową lub kurierem wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, dostępnym na stronie Wydawcy, na adres:

   Emporium Spółka z o.o.
   ul. Bitwy Oliwskiej 27a
   80-339 Gdańsk (POLSKA)

  • w formie elektronicznej – następuje poprzez wysłanie pisemnie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Wydawcy oraz przesłanie go na adres e-mailowy esklep@emporium.com.pl. Zwrot płatności nastąpi, za zgodą Nabywcy, przelewem na podany przez niego rachunek bankowy.
  • W przypadku zwrotu towarów, zakupionych w internetowym sklepie www.emporium.com.pl przy użyciu Karty Podarunkowej Emporium Nabywca lub Użytkownik otrzymuje zwrot równowartości zwracanego produktu na saldo konta, z którego było składane zamówienie z użyciem Karty Podarunkowej Emporium. Może on również dokonać wymiany na inny produkt, w cenie takiej samej lub wyższej, po opłaceniu różnicy.

  Postanowienia końcowe

  • Nabywca/Użytkownik wraz z aktywacją Karty Podarunkowej Emporium oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
  • Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę/bon/zwrot środków na kartę płatniczą/kredytową lub konto), za wyjątkiem sytuacji określonej w p. IV
  • Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa Emporium jest materialną lub graficzną formą bonu towarowego różnego przeznaczenia.
  • Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
  • Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w sklepie internetowym pod adresem www.emporium.com.pl
  • Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
  • Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.emporium.com.pl.